Artikel19/7: Stöd Joaquín Pérez Becerra!

Torsdag den 19 juli kl. 16.30. Rättegången mot Joaquín Pérez Becerra inleds i Colombia. Den svenske journalisten stöds av Jens Holm (V) som vittnar via internet på Colombias ambassad.  Samtidigt arrangeras en demonstration utanför ambassaden på Östermalmsgatan 46 i Stockholm, för att rättsprocesssen ska ogiltigförklaras eftersom den svenske medborgaren Joaquín Pérez Becerras grundläggande rättigheter kränks.
Joaquín Pérez Becerra är en svensk oberoende journalist som anklagas för medhjälp till terrorbrott och medlemskap i gerillaorganisationen Farc. (Läs artikel nedan)
Rättegången äger rum i Colombia och Jens Holm
kommer att vittna via internet från den colombianska ambassaden i Stockholm:
Samtidig kommer folk att demonstrera mot rättegången utanför ambassaden på Östermalmsgatan 46 i Stockholm. 
Rättsprocesssen bör ogiltigförklaras eftersom Joaquín Pérez Becerras grundläggande rättigheter kränks


Joaquín Pérez Becerras försvarsadvokater slog redan i rättsförhandlingarna Audiencia Preparatoria att uppskattningsvis fyra femtedelar av åklagarsidans bevismaterial bör ogiltigförklaras. Materialet härrör från militäroperationen Fenix då colombianska styrkor 2008 trängde in i Ecuadors territorium utan Ecuadors tillstånd, vari FARC-ledaren Raul Reyes stupade i strid och dennes bärbara datorer beslagtogs.

Raúl Reyes’ datorer

Högsta domstolen har i ett uttalande tillkännagett att gerillabefälhavaren Raúl Reyes’ datorer inte utgjorde bevismaterial. I Reyes e-post ska det ha funnits hundratals e-postmeddelanden som sägs bevisa att Joaquin haft en hög position i Farc-gerillan.

Men högsta domstolen i Colombia underkänner bevisföringen mot Joaquin. I datorn finnsnämligen ingen e-post. Där finns enbart några worddokument där Joaquins namn förekommer. Av de förmodade 700 wordfiler som skulle ha funnits i den mördade gerillabefälhavarens Raúl Reyes laptop återstår enbart fyra. De filerna räcker inte för att motivera en rättegång mot Joaquin. 

– Beslutet från Högsta domstolen är mycket viktigt och borde ha lett till min klients frigivning. Sverige borde ta kontakt med Colombia på regeringsnivå,  säger  Joaquin Becerra Perez´s advokat Ramiro Orjuela.

Fallet senator Wilson Borja
Högsta domstolen har också fattat ett beslut i ett annat fall angående senator Wilson Borja, där domstolen kom fram till  att dokumenten som hittats i Raúl Reyes dator är ogiltiga, eftersom säkerheten kring bevismaterialet var bristfälligt.


- Åklagaren envisas med sin historia om dokumenten. Vi vet att det inte är faktiska e-postmeddelanden som de påståtts ha hittat i Reyes’ dator, alltså där det går att se hur en person skickar e-post från en adress och en annan tar emot. Det är sparade word-dokument som ingen vet var de kommer från. Och därför envisas åklagaren med att utgå från dessa datorer och den påstådda kommunikationen för att rikta anklagelser som finansiering, terrorism, på helt falska grunder. I ett land där det mördas oskyldiga och liken kläs om i gerillauniformer, där det förekommer massakrer, saknar myndigheterna trovärdighet. Med den brist på ärlighet och transparens som råder bland militärerna är deras anklagelser inte vatten värda. Åklagaren försöker använda sig av alla möjliga medel, säger Joaquin. 

Högsta Domstolen underkänner dessutom materialet eftersom  Raúl Reyes’ datorer införskaffades genom missbruk, genom invasion av ett främmande land (Ecuador), utan att de berörda myndigheterna tillfrågades, och utan att iaktta internationell rätt.

"Nytillkommet" bevismaterial


I april 2012 åberopar åklagaren "nytillkommet" bevismaterial sprunget ur den colombianska militäroperationen Odisea från den 4 november 2011 som resulterade i att den dåvarande FARC-ledaren Alfonso Cano stupade i strid. Åklagaren hävdar att hon tillhandahölls det nytillkomna bevismaterialet omfattande 345 sidor och 3 CD-skivor först den 3 april i år.

Hon anhöll om domstolens tillåtelse att få lägga till sagda material till det material som redan godtagits vid förra  rättsförhandlingen Audiencia Preparatoria. Försvaret opponerade sig sig mot denna anhållan eftersom att detta vore en överträdelse av principen om rättssäkerhet eftersom tidsfristen för bevismaterialets inkorpering i huvudförhandlingen redan är till ända.

Den statliga ombudsmannen Procurador


Ett längre juridiskt meningsutbyte mellan åklagare, förvaret, domaren och, i viss mån, den i rättsprocessen alltid närvarande statliga ombudsmannen, Procurador, (vars uppgift är att tillförsäkra processens legalitet) vidtog avseeende det tillkomna bevismaterialet tillåtlighet. Det utmynnade i att domaren biföll åklagarens begäran om att tillåta det nya materialet, trots försvarets begäran om omprövning. När sedan åklagaren i förbifarten nämnde att denna i  så fall vill tillkalla elva nya vittnen, och försvaret formellt opponerade sig mot detta, var det uppenbart att domaren ansåg måttet vara rågat och bestämde sig för att enbart godta ett av de elva vittnena. Åklagaren valde till följde att därav att överklaga domarens beslut, varvid domaren hänsköt det slutgiltiga avgörandet till överinstansen, Tribunal Penal. 

I juni bifaller överinstansen, Tribunal Penal, åklagarens överklagan om att få införliva nytillkommet" bevismaterial från militäroperationen Odisea där FARC-ledaren Alfonso Cano dödades.

Tutela


Joaquín Pérez Becerras nye försvarsadvokat Ernesto Moreno Gordillo kommer att lämna en begäran (tutela) om att rättsprocessen ogiltigförklaras med motiveringen att Joaquín Pérez Becerras grundläggande rättigheter kränkts, bl.a med hänvisning till Högsta Domstolens friande dom häromåret i fallet med den före detta senatorn Wilson Borja, som anklagades för samröre med FARC.  - Jag har suttit här i över ett år nu och det verkar som att de kan trolla fram nya anklagelser när de vill. Det finns ingen rättssäkerhet i Colombia, säger Pérez.  

Joaquín Pérez Becerra kämpar också för sin och andras hälsa

Joaquín Pérez Becerra fruktar för sitt liv i högsäkerhetsfängelset La Picota ju längre rättegångsprocessen förhalas. I fängelset som har kapacitet för 2 000 personer sitter enligt de senaste uppgifterna 9 028 fångar. –  Solen når oss aldrig och det är alltid kallt. Många blir sjuka och vården är undermålig. 

Joaquín Pérez Becerra  har trots begäran inte fått den operation han behöver få utförd. Trots skrivelse från den svenska ambassaden till fängelseledningen för La Picota i början av april i år har ingen information getts om saken. Sveriges ambassad avser därför att följa upp Joaquín Pérez Becerras operationstillstånd med den colombianska fängelsemyndigheten INPEC.

Talesman för kommittén för mänskliga rättigheter

I januari 2012 utnämns  Pérez till talesman för sin fängelseavdelnings kommitté för mänskliga rättigheter. Den 6 mars hungerstrejkar Joaquín Pérez Becerra och andra intagna i högsäkerhetsfängelset La Picota mot La Picotas tillkortakommanden ( Pérez specifierar icke dessa) och den ovärdiga behandlingen besökare på fängelset utsatts för under helgen före. 

Joaquín Pérez Becerras hungerstrejkar till ända i vecka 12 då han anser att den uppnått sitt syfte, vilket bestod av att förmå fängelsemyndigheten att tillåta ett fängelsebesök från en kvinnokommission utsedd för att tillse att intagna som anklagas för kopplingar till FARC behandlas väl.  

Joaquin Pérez Becerra uppges riskera mellan 8 och 12 års fängelse om han blir dömd av den colombianska domstolen.

©NILS LUNDGREN
Tags: , , , , , , ,

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international